23 Haziran 2021 Çarşamba

Yönerge

1078 defa okundu

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ (MEYOK) YÖNERGESİ

AMAÇ

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokulları arasında koordinasyonu sağlamak üzere kurulan “Isparta uygulamalı Bilimler Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü’nün çalışma esaslarını belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2- Bu yönerge “Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü’nün nitelikleri, organları ve işleyişi ile ilgili genel ilkeleri kapsar.

YASAL DAYANAK

Madde 3-Bu yönerge 2547 sayılı Yasanın 14. Maddesine dayalı olarak düzenlenmiştir.

TANIMLAR

Madde 4-Bu yönergede yer alan terimlerden;

 1. “Üniversite”, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ni,
 2. “Senato”, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,
 3. “Rektör”, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
 4. “MEYOK”, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünü,
 5. “Koordinatör”, MEYOK Koordinatörünü,
 6. “Meslek Yüksekokulları”, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokullarını ifade eder.

Madde 5-MEYOK’un Görevleri

 1. Meslek Yüksekokullarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının niteliklerini belirleyici kriterleri tespit ederek Senatonun onayına sunmak,
 2. Sektörlerin ara kademe meslek elemanları ile ilgili ihtiyaçları belirleyerek, Meslek Yüksekokullarının bu amaç doğrultusunda eğitim-öğretim plan taslaklarını hazırlamak, eğitim-öğretim planlarında uygulamalara ağırlık verilmesini sağlayıcı, kaynak yaratma potansiyellerini ve üretkenliklerini arttırıcı düzenlemeler yapmak, personel, kütüphane, laboratuvar, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli planlama ve uygulama çalışmalarını yapmak ve desteklemek,
 3. Meslek Yüksekokulları mezunlarına yönelik hizmet içi sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesini desteklemek.

Madde 6-MEYOK’un organları şunlardır:

 1. Koordinatör,
 2. Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu,
 3. Danışma Kurulları,
 4. Program Kurulları.

Madde 7-Koordinatör, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten koordinatör aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

Koordinatör en az biri Meslek Yüksekokulu müdürlerinden olmak üzere iki yardımcı görevlendirir. Koordinatör olmadığı zamanlarda Koordinatör yardımcısı vekâleten görevi yürütür. Koordinatör yardımcısının görev süresi Koordinatörün görev süresi ile sınırlıdır.

Madde 8-Koordinatörün görevleri şunlardır:

 1. Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu’na, Program ve Bilim Dalı Kurulları’na başkanlık etmek,
 2. Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu’nun kararlarını Rektörlüğe teklif etmek,
 3. MEYOK2un faaliyetleri ile ilgili olarak her altı ayda bir Rektöre rapor vermek.

Madde 9-Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu, Koordinatör başkanlığında Meslek Yüksekokulları Müdürlerinden oluşur.

Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu, her yarıyılda en az bir kere MEYOK koordinatörünün daveti üzerine toplanır. Kurul toplantıları üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Madde 10-Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu, bu yönergenin 5. Maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmede koordinatöre yardımcı olur.

Madde 11-Danışma Kurulları, Müdürler Kurulu tarafından meslekle ilgili Kamu ve Özel sektör temsilcilerinden oluşturulur.

Danışma Kurulları’nın görevi, Meslek Yüksekokullarının faaliyet gösterdiği alanlardaki kamu ve özel sektör kurum, kuruluş ve meslek odaları ile Meslek Yüksekokulları arasında işbirliğini ve uygulamalı eğitimin yaygınlaştırılmasına yardımcı olmaktır.

Madde 12-Program Kurulları Koordinatör başkanlığında Meslek Yüksekokullarının benzer programlarında görev yapan öğretim elemanlarından oluşur.

Program Kurullarının görevi; Öğretim elemanlarının, Meslek Yüksekokullarının benzer programlarındaki eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerini programlamak, araç, gereç ve fiziksel imkânlardan en etkin bir biçimde yararlanmak için eğitim planlarını hazırlamak, programlar arasında paralellik sağlamak ve alınan kararları Müdürler kuruluna sunmaktır.

YÜRÜRLÜK

Madde 13-Bu yönerge, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 14-Bu yönerge hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.